GM Wonderbar 1949-56
1949-56 GM Wonderbar
DAB+, iPhone kompatibel, 3x RCA
5 995 kr
GM Wonderbar 1949-57
1949-57 GM Wonderbar
DAB+, iPhone kompatibel, 3x RCA
5 995 kr
1955-56 Chevy SAN DIEGO
1955-56 Chevy SAN DIEGO
DAB+, iPhone kompatibel, 3x RCA
5 495 kr
1957 Chevy SAN DIEGO
1957 Chevy SAN DIEGO
DAB+, iPhone kompatibel, 3x RCA
5 495 kr
RetroSound Paket
RetroSound Paket
Retrostereo, högtalare och aktiv baslåda
9 795 kr 10 495 kr
RetroSound Paket Chevy 1955-56
RetroSound Paket Chevy 1955-56
Retrostereo, högtalare & aktiv baslåda
10 595 kr 11 295 kr
RetroSound Paket Chevy 1957
RetroSound Paket Chevy 1957
Retrostereo, högtalare & aktiv baslåda
10 595 kr 11 295 kr
RetroSound Paket Delux
RetroSound Paket Delux
Retrostereo, högtalare, slutsteg och aktiv baslåda
11 595 kr 12 495 kr
SAN DIEGO + 1st Solohögtalare
SAN DIEGO + 1st Solohögtalare
6 495 kr 6 695 kr
SAN DIEGO + 2st Solohögtalare
SAN DIEGO + 2st Solohögtalare
7 595 kr 7 995 kr